TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Zawiercie: Gmina zleci zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
InfoBike.pl - Opublikowano: 11.02.2019 19:52:47

Gmina Zawiercie informuje o ogłoszonym przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu"

Gmina Zawiercie informuje o ogłoszonym przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu"

Dane zamawiającego:

Gmina Zawiercie

42-400 Zawiercie

ul. Leśna 2

Tel. 32 49 41 267

Fax. 32 67 22 684

E-mail zamowieniapubliczne@zawiercie.eu

WWW www.zawiercie.bip.net.pl

Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu"

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

    1) Prace projektowe, w tym:  mapy do celów projektowych – ilość egzemplarzy 5 kpl.;  inwentaryzacja zieleni wraz z decyzją o wycince drzew i krzewów oraz nasadzeniami zastępczymi – ilość egzemplarzy 2 kpl.;  opinie i uzgodnienia z zamawiającym, zarządcami dróg, gestorami sieci;  wykonawca uzyska decyzję lokalizacji celu publicznego lub potwierdzenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli powyższe będzie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu inwestycji;  wykonawca uzyska decyzję środowiskową oraz raporty oddziaływania na środowisko, jeśli będą wymagane;  wykonawca uzyska decyzję wodnoprawną, jeśli będzie wymagana;  dokumentacja geotechniczna lub geologiczna inżynierska określająca warunki gruntowo-wodne podłoża – ilość egzemplarzy 4 kpl.;  uzgodnienia, opinie, decyzję ujęte w Prawie Budowlanym, normach, przepisach, Rozporządzeniach, uzgodnienia z zarządcami dróg, gestorami sieci; będące niezbędne do realizacji zadania;  projekt budowlany i wykonawczy, wielobranżowy dla każdej z występujących branż oddzielnie – ilość egzemplarzy 4 kpl. (dla każdej z branż oddzielnie);  projekt budowlany i wykonawczy zabezpieczenia, przebudowy istniejącej infrastruktury w przypadku wystąpienia kolizji lub obowiązku nałożonego przez gestora sieci dla każdej z występujących branż oddzielnie – ilość egzemplarzy 4 kpl. (dla każdej z branż oddzielnie);.  przedmiary robot dla każdej z występujących branż oddzielnie – ilość egzemplarzy 2 kpl. (dla każdej z branż oddzielnie);  kosztorys prac budowlanych dla każdej z występujących branż oddzielnie – ilość egzemplarzy 2 kpl. (dla każdej z branż oddzielnie);  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z występujących branż oddzielnie – ilość egzemplarzy 2 kpl. (dla każdej z branż oddzielnie);  zatwierdzony projekt organizacji ruchu docelowego oraz zastępczego w czasie realizacji – ilość egzemplarzy 4 kpl.;

    2) Roboty budowlane, w tym:  budowę zintegrowanych centrów przesiadkowych; dróg rowerowych, infrastruktury towarzyszącej wg technologii zawartej w PFU ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszeniem emisji CO2 i zmniejszeniem degradacji środowiska, poprzez zaprojektowanie zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania;  adaptację istniejącego oznakowania, tj wykonanie wg zatwierdzonych projektów docelowej organizacji ruchu nowej organizacji ruchu dla potrzeb zintegrowanych centrów przesiadkowych; dróg rowerowych, rowerowych, infrastruktury towarzyszącej.  wykonanie nowego oznakowania poziomego oraz pionowego;  przebudowę i zabezpieczenie niezbędnego uzbrojenia terenu będącego w kolizji z planowanym przebiegiem inwestycji;  przebudowę kolizji słupów oświetlenia ulicznego, słupów sieci niskiego napięcia, słupów teletechnicznych, regulacja wysokościowa włazów, pokryw studni, wpustów kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, itp.;  przebudowę odcinków dróg publicznych celem bezpiecznego wyznaczenia dróg rowerowych polegającej na oznakowaniu ulic, poboczy, symbolem "sierżanta rowerowego" P-27 oraz oznakowaniem A-24 i Tabliczki typu R;  inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak niezbędna inwentaryzacja zieleni i nasadzenia zastępcze zieleni, rozbiórka istniejących dróg, ewentualna przebudowa ogrodzeń, furtek, bram;  budowę zintegrowanych centrów przesiadkowych – 4 lokalizacje, w tym wykonanie koryta drogowego, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi o powierzchni: - ZCP w sąsiedztwie dworca PKP – 1200,00 m2; - ZCP w Kromołowie – 700,00 m2; - ZCP w Skrażycach – 400,00 m2; - ZCP w Blanowicach – 450,00 m2;  budowa elementów oświetlenia – 5 kpl.  budowę elementów małej architektury (koszy na odpady szt. 54, koszy na psie odchody szt. 20, gablot informacyjnych szt. 4, ławek szt. 95, stojaków rowerowych szt. 204, stacji naprawy rowerów 5 szt..).  Projektowana droga rowerowa szer. min. 2,5 m., technologia nawierzchni - bitumiczna – dł. 3570,28 mb + 5323,12 mb.  Projektowany ciąg pieszo-rowerowy min. 3,0 m., technologia nawierzchni – kostka betonowa – dł. 1125,12 mb + 770,37 mb.  Projektowana droga rowerowa z możliwością dojazdu do posesji min. 3,0 m, technologia nawierzchni - bitumiczna – dł. 2431,13 mb + 743,88 mb.  Projektowana droga rowerowa min. 3,0 m, szerokość zmienna, technologia nawierzchni - bitumiczna – dł. 1560 mb. (pow. 7275 m2)  Projektowany pas rowerowy 2x min. 1,5 m (obustronny), technologia nawierzchni - bitumiczna – dł. 743,10 mb.  Ruch rowerowy na zasadach ogólnych – oznakowanie pionowe i poziome wraz z BRD – dł. 3274.34 mb + 968.74 mb + 112.62 mb.  Projektowana droga rowerowa wymagająca przebudowy jezdni szer. min. 2,0 m., technologia bitumiczna - – dł. 221,59 mb  Projektowana droga rowerowa wymagająca przebudowy jezdni szer. min. 3,0 m., technologia bitumiczna - – dł. 962.82 mb.  Istniejąca droga rowerowa wymagająca uzupełnienia oznakowania oraz wymiany nawierzchni ., technologia bitumiczna - – dł. 645,50 mb + 1740.00 mb.+ 1150 mb  Projektowana droga rowerowa szer. min. 2,5 m. technologia mineralno-żywiczna – dł. 1000,04 mb.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 15 luty 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
zintegrowane węzły przesiadkowe
Bike&Ride
DIP
Zawiercie
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.